На 27.01.2021 г. Петров технолоджи ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката за безвъзмездна финансова помощ

На 27.01.2021 г. Петров технолоджи ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на обща стойност 150000 лв.