На 27.01.2021 г. Петров технолоджи ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от...